Ferdi Kaza

ÜRÜN KAPSAMI

Bu sigorta ile aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta
müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı
temin eder. Bu poliçedeki Kaza tabirinden maksat ani ve
harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya
cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

Aşağıdaki haller de kaza sayılır:
    a) Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden.
    b) Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından.
    c) Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler.
    d) Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.

 

FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLARI

  • Vefat

  • Kalıcı Sakatlık

  • Tedavi Masrafları

  • Deprem

  • Kişisel Sorumluluk

  • Kapkaç

  • Hukuksal Koruma

  • Diş Tıbbi Yardım

  • Check-Up

  • 7/24 Yardım