Sağlık Sigortası

ÜRÜN KAPSAMI

Bu sigorta ile sigortalıların sigorta süresi içinde
hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu
yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile
varsa gündelik tazminatları, bu genel şartlarla varsa özel şartlar çerçevesinde,
poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. 

 

SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI

 • Özel Sağlık

  •  İlk başvurulan tarihte, 0-64 yaş aralığındaki kişiler sigortalanabilirler.

   0-5 yaş arası çocuklar en az bir ebeveynin de sigortalanması şartı ile sigortalanabilirler. Ancak 6-17 yaş arası çocukların ebeveynleri olmadan tek başlarına sigortalanma talepleri, sigorta ettirenin 18 yaş ve üzerinde olması şartıyla değerlendirilecektir. 25 yaş ve altındaki bekar çocuklar aile poliçesi kapsamında sigortalanmaya devam edebilirler.

    

    

   1-Yatarak Tedavi Teminatları

   Yatarak tedavi teminatı, sigorta sözleşmesinde belirtilen plan tablosuna göre hastaneye yatırılmayı ve/veya günlük hastane işlemlerini ve/veya acil hizmetleri gerektiren teminat kapsamı dahilindeki tedavi harcamalarını kapsar. 

    

   Bu teminat hastanede yapılan ve aşağıda belirtilen masrafları kapsamaktadır: 

    

   – Sigorta sözleşmesinde yer alan yatış sınıfına göre oda ve yemek masrafları,

   – Yoğun bakım ünitelerinden karşılanacak tedaviler, 

   – Hastaneden alınacak hizmetler (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuar, radyoloji vb.),

   – Tıbbi donanımın ( kalp-akciğer pompası vb.) kullanımı, 

   – İntravenöz (damar içi) ilaç, madde vb. verilmesi,

   – Hastanede tedavisi yapılmakta olup, teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan tanı amaçlı laboratuar testleri, röntgen tetkikleri, elektro kardiyogram, bilgisayarlı tomografi vb. 

   – Hastanede tedavisi yapılmakta olup, teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan fizik tedavi, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler,

   – Teminat kapsamındaki hastane tedavisi nedeniyle doğrudan bağlantılı hekim viziteleri,

   – Sunulan tıbbi bilgiler ışığında sigortalının sağlık durumu göz önüne alınarak tarafsız bir hekim tarafından da gerekliliği uygun görülen özel hemşirelik hizmetleri, 

   – Sigorta ettiren tarafından seçilen ve poliçe ekinde verilen programda belirtilmiş limite kadar doğum ve/veya hamilelik masrafları,

   – Sigortacı tarafından önceden onaylanan alıcı olarak organ ve doku nakli (sadece kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer)

   – Sunulan tıbbi bilgiler ışığında sigortalının sağlık durumu göz önüne alınarak tarafsız bir hekim tarafından da gerekliliği uygun görülen ambulans hizmetleri, 

   – 16 yaşından küçük sigortalılar için refakatçi masrafları,

   -Teminat kapsamında olan bir hastalık ya da yaralanma nedeniyle hastanede tedavi gören sigortalının hastaneye yatırıldıktan sonra ölmesi durumunda morg masrafları.

    

   2-Ayakta Tedavi Teminatları

    

   Ayakta tedavi teminatı tek başına verilmemekte, ancak “yatarak tedavi teminatı” ile birlikte alınabilmektedir. Ayakta tedavi, aşağıdaki harcamaları kapsamaktadır:

    

   – Hekim muayenesi

   – Tanı amaçlı incelemeler

   – İlaçlar

   – Fizik tedavi

   3- Doğum Teminatı
   4- Check-Up Teminatı
   5- Diş Paket

 • Tamamlayıcı Sağlık

  • Türkiye’de ikamet eden, 0-56 yaş aralığında SGK kapsamı altındaki tüm bireyler, 2-17 yaş arası çocuklar ise ek primle tek başına sigortalanabilmektedir.

   -Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kısmen karşılanan tedavi masraflarının artan kısmı sağlık sigortası genel şartları ve poliçe özel şartları dahilinde bu poliçe ile teminat kapsamına alınır.
   -SGK tarafından kapsama alınan durumlar için geçerlidir.
   -Sağlık hizmetlerinden yararlananların sağlık kurumlarında başvuruda bulundukları ilk kayıt sırasında ödemekle yükümlü oldukları katılım payları bu poliçe kapsamında değildir.

   1- Yatarak Tedavi Teminatı
   Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dahili ve/veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri, küçük müdahaleleri yatarak tedavi kapsamında özel ve genel şartlara uygun olarak ödenir.

   Tek başına satın alınabilir.

   2- Ayakta Tedavi Teminatı
   Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayene, tahlil, radyoloji, modern teşhis yöntemleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir.

   -Ayakta tedavi teminatı poliçe kullanımı boyunca 6 defa ile sınırlıdır.

   -Her bir muayene işlemi ve ilişkili değer tanı işlemleri 1 kez olarak değerlendirilir.

   -6 adet muayene teminatı kullanımı sonrası oluşabilecek diğer ayakta tedavi işlemleri için teminat verilmeyecektir.

   -Doktor muayene ve diğer tanı işlemlerinin tümünün aynı kurumda yapılması şarttır. (SGK şartı)

   Ayakta ve yatarak tedavi içeren poliçelerde bekleme süresi olmadan doğum teminatı mevcuttur. (Doğum teminatı sigorta firmasının poliçe kaspamına göre farklılık gösterebilir.) Doğum teminatı seçilen poliçeler standart tablonun dışında fiyatlandırılacaktır.

   3- Doğum Teminatı
   4- Check-Up Teminatı
   5- Diş Paket