Mesleki Sorumluluk

ÜRÜN KAPSAMI

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen
ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki 
faaliyeti ifa ederken;

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca
tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya
b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ileri sürülebilecektaleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.

Sigortalının işletmesi ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının temsilcisi ile işletmenin veya işletmenin bir kısmının yönetiminde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan kişilerin sorumluluğunu da karşılar.

 

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI TEMİNATLARI

  • Mesleki Sorumluluk

    • Mesleki Sorumluluk Sigortası ile mesleki faaliyet yerine getirilirken yapılan hatalı işlem sonucu Sigortalıya yöneltilebilecek tazminat talepleri karşılanmaktadır.